ആദായ നികുതി സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി

how to file income tax return online income tax return date extended

ആധായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി. അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് സമയം നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ജൂലൈ 31 ആയ ഇന്നാണ് അവസാന തിയതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

 

 

 

income tax return date extended

NO COMMENTS