ഡോക്ലാമിൽനിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ചൈന

will intervene in Kashmir problems says China

ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ചൈന. ഡോക്ലാമിൽനിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എജൻസി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

NO COMMENTS