ഇങ്ങനെയും 500 രൂപയുടെ വ്യാജനുണ്ട് !! ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത കള്ളത്തരം

500 രൂപയുടെ പുത്തൻ നോട്ട് ഇറങ്ങിയ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നോട്ടിന്റെ വ്യാജൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കള്ളന്മാരുടെ റിസേർച്ച് !! പലതരം രീതിയിൽ വ്യാജൻ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും അവയെല്ലാം കണ്ടു പിടിക്കാനും, തിരിച്ചറിയാനം നാം പഠിച്ചു.

എന്നാൽ പുതിയ ട്രിക്കുമായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കള്ളന്മാർ. എങ്ങനെയാണ് 500 രൂപയുടെ പുതിയ വ്യാജൻ എന്ന് നോക്കൂ.

 

500 rupee fake note new trick

NO COMMENTS