തോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര ഈസിയാണോ ?

കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. തോക്കുകളാണ് അതിൽ മിക്കവർക്കും പ്രിയം. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് തോക്ക് വീട്ടിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കി നൽകാം.

NO COMMENTS